Ovom Politikom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti koje TMG-RS DOO NOVI SAD, kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta: www.tmg-rs.rs (u daljem tekstu: sajt). Navedeni podaci prikupljaju se i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka) (u daljem tekstu: GDPR). 

Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Značenje izraza 

U skladu sa ZZPL – om i GDPR-om sledeći izrazi imaju sledeća značenja:

„podatak o ličnosti“ (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

„obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

„pseudonimizacija“ je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu.

Rukovalac 

Za obradu ličnih podataka korisnika sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovora:

TMG-RS DOO NOVI SAD
Bulevar Oslobođenja 81
21000 Novi Sad
MB: 21293296
PIB: 110072835
e-mail adresa: prodavnica@textilm.com (u daljem tekstu:TMG-RS DOO NOVI SAD).

Vrste ličnih podataka

TMG-RS DOO NOVI SAD rukovodi obradom onih ličnih podataka, koje mu korisnici daju prilikom posete sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti u pitanju obuhvataju sledeće lične podatke: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, podatke o adresi stanovanja (gradu, poštanskom broju, ulici i broju), pol i podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim proizvodima, narudžbinama, povraćajima proizvoda i sl.). 

Po pravilu TMG-RS DOO NOVI SAD prikuplja samo one podatke koje joj korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade. 

Izuzetak mogu predstavljati podaci koji su prikupljeni pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima 

TMG-RS DOO NOVI SAD se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om i GDPR-om.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

–    pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obrađuju); 
–    pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
–    pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada TMG-RS DOO NOVI SAD zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);  
–    pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno Modnoj kući Luna ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
–    pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka); 
–    pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kom trenutku i
–    pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze TMG-RS DOO NOVI SAD radi prenosa u drugu bazu podataka).

Ukoliko želi da ostvari napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) korisnik to može da  učini na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: prodavnica@textilm.com ili poštom na TMG-RS DOO NOVI SAD, Bulevar Oslobođenja 81, 21 000  Novi Sad. 

Korišćenje kolačića

TMG-RS DOO NOVI SAD koristi kolačiće (cookies) u svakom trenutku korisnikove interakcije sa sajtom.
Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na korisničkom uređaju (kompjuteru i/ili telefonu), a nastaju tokom posete sajtu. Kada korisnik ponovo pristupi sajtu TMG-RS DOO NOVI SAD preuzima podatke sa uređaja korisnika koji su sadržani u kolačićima.
TMG-RS DOO NOVI SAD koristi kolaćiće koji prikuplaju podatke potrebne za unapređenje sajta, kao i usluge servisa koji upotrebljavaju ograničene kolačiće. Ti kolačići imaju za cilj unapređenje sajta kako bi se korisnicima olakšao pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa, ali i u marketinške svrhe.
Na primer, prilikom posete sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, TMG-RS DOO NOVI SAD od korisnika prikuplja i pohranjuje podatke, kao što su: naziv internet pretraživača preko kojeg korisnik pristupa sajtu, naziv i tip uređaja korisnika, operativni sistem, naziv domena, adresu internet protokola (IP) računara, datum i vreme pristupanja sajtu, internet adresu stranica preko kojih korisnik pristupa sajtu i druge slične informacije.
Kolačići omogućavaju korisniku bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz sajta, a TMG-RS DOO NOVI SAD pomoću njih može analizirati kupce, pratiti posete i unapređivati svoje oglašavanje.
Isključivanjem kolačića korisnik odlučuje da li će da dozvoli njihovo pohranjivanje na uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima korisnik može izvršiti u internet pretraživaču ili izborom odgovarajuće opcije prilikom posete sajtu.   
Više o kolačićima pročitajte ovde